نقش آب در سلامت بدن

پس از اکسیژن، باید از آب به عنوان مهمترین عامل حیات نام ببریم. اهمیت آب در سلامت بدن به قدری بالاست که برای چنیدن هفته بدون غذا می توانید زنده بمانید، اما بدون آب تنها چند روز زنده خواهید بود. آب همچنین از اصلی ترین ترکیبات بدن انسان نیز هست و در حدود 60 تا 70 درصد از حجم بدن را تشکیل می دهد.

از طرفی آب هم درون سلول و هم بیرون قشای سلول های قرار دارد و برای انجام وظیفه سلول ها تاثیر بسیار مهمی دارد. در افراد با شرایط کامملا نرمال باید حجم آب از دست رفته با حجم آب دریافت شده برابر باشد. زمانی که 2 درصد از حجم کل آب بدن کاهش یافته باشد احساس تشنگی میکنیم.