چرا فیلترهای تصفیه آب نه!!!

چرا فیلترهای تصفیه آب، نه! 96/02/17


 

الف) فیلتر های کمتر از 6 مرحله یعنی حذف بو و ذرات معلق از آب که این کار
 ارزش هزینه کردن ندارد چرا که مشکل اصلی آب های شهرها کیفیت شیمیایی آب است و نه فیزیکی آن.

 

ب) فیلترهای 6 مرحله ای که دستگاه Ro (اسمز معکوس) دارند.
این فیلترها املاح مفید آب را بطور کلی حذف می کند در این حالت هم آب بد مزه است و هم بی خاصیت.
نکته مهم یکی از مهم ترین راه های تأمین املاح بدن از طریق نوشیدن آب است و با این روش ما خودمان را از این موهبت الهی محروم می کنیم و بعد تر ها خود را به فقر املاح لازم آب گرفتار می کنیم.

 

ج) اگر فیلتر مینرال داشته باشد.
اصولاً اضافه نمودن مینرال ها به این صورت مثل آن است که شما میوه نخورید ولی قرص ویتامین بخورید
 [  این کار کاملاً از نظر پزشکی غلط است ]
این با فرضی است که این مینرال ها از بهترین مواد تهیه شده باشند که این گونه هم نیست!
و اضافه شدن این مینرال ها با توجه به عدم کیفیت مناسب آن، خطر آفرین نیز هست!

 

نکته مهم) با توجه به تجمع باکتری ها در فیلتر RO و همچنین سایر فیلترها و عدم امکان شستشوی آن در زمان های مشخص احتمال میکروبی شدن آب بسیار وجود دارد.

 

نکته مهم) هزینه تعویض فیلترها سالیانه 5 میلیون ریال خواهد بود و این در مقایسه با آبی تضمین شده
فاقد توجیه اقتصادی است.

 

نکته مهم) اشغال فضایی از آشپزخانه و نا کار آمد شدن بخشی از کابینت.