مرکز فروش شرق مازندران

آمل - میدان هزار سنگر به سمت بابل کیلومتر 8 -روستای قلعه کش - کارخانه دنیای فلز آمل -انبار آب آشامیدنی سورپرایز شماره تماس 24806-021 داخلی 700 و 701