سهم مشخص وعده های غذایی روزانه !

دسته مطلب روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸


هر یک از وعده های غذایی روزانه باید سهم مشخصی از انرژی و مواد مغذی را فراهم نماید، به همین منظور توصیه می شود نیاز به انرژی از هر یک از وعده ها به طور تقریبی به شکل زیر تامین گردد:

صبحانه ۲۰ درصد، ناهار ۳۵ تا ۴۰ درصد، شام ۲۵ تا ۳۰ درصد و مابقی از دو یا سه میان وعده، روی هم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد.

به عبارتی، بهترین شکل مصرف، افزایش تعداد وعده ها در روز و کاهش حجم و مقدار مصرف در هر وعده ی غذایی است.

#آب_آشامیدنی #سورپرایز #سورپرایز #آشامیدنی #آشامیدن#آب #زندگی_سالم #سلامتی #آبرسانی.
#پلاس #نوشیدنی #life #amazing #smile #food #Nature_happy#water

#آب_معدنی#آب_آشامیدنی#آب_سورپرایز#آب
- 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars