شرکت آکواتیک استار ایرانیان متشکل از سه واحد مالی ، فروش و کارخانه می باشد.


حسن صالحی اصل

رئیس هیئت مدیره

hassan_salehiasl@surprise.ir

پروانه کهزادی

مدیر عامل

محسن صالحی اصل

مدیر مالی اداری – عضو هیئت مدیره

mohsen_salehiasl@surprise.ir

حسین نجمی

مدیر ارشد فروش و بازاریابی

h_najmi@surprise.ir

بهروز زرین خامه

مدیر تولید کارخانه

zarrin@surprise.ir

مهدی صید آبادی

مدیر اداری و پشتیبانی کارخانه

seidabadi@surprise.ir

مهدی سبقتی

رئیس حسابداری مالی

مهدی ناصری

رئیس حسابداری فروش

naseri@surprise.ir

محسن مانی فر

مدیر واحد R&D

manifar@surprise.ir

وحيد خليلی اصل

رئیس فروش مرکز پخش استان البرز

محسن حکیمی

رئیس فروش مرکز پخش شرق تهران

hakimi@surprise.ir

وحید جوزانی

رئیس فروش مرکز پخش غرب تهران

jozani@surprise.ir

حسین جعفری

رئیس فروش شهرستان

jafari@surprise.ir

حمید رضا ترابی

رئیس فروش مرکز پخش استان قزوین

عرفان فیض رهنمون

رئیس فروش مراکز خاص