آب 19 لیتری در گردش

مشتریان در نوبت اول با خرید یک آب و گالن 19 لیتری در گردش و در نوبت های بعدی با ارائه گالن خالی و پرداخت تنها هزینه آب می توانند از این محصول استفاده نمایند .

در صورت خرید مرحله اول، هزینه گالن اضافه می گردد.

قیمت:8,000 تومان

آب 19 لیتری در گردش
r
l