آب آشامیدنی

آیا با جوشاندن آب، نیترات موجود در آن از بین می رود، توضیحاتی را بیان فرمائید؟ 95/12/15


وجود نیترات در آب به معنی وجود آلودگی شیمیایی که از تداخل فاضلاب شهری و یا انسانی و یا در مناطق بکر به معنی استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در مزارع است. لذا اصولا وجود نیترات در آب هرچه کمتر باشد یعنی آب سالم تر است. لذا مصرف کنندگان محترم به میزان نیترات موجود در هر نوع آب بسته بندی می بایست توجه داشته باشند.

 

ضمناً با جوشاندن آب نه تنها نیترات آن از بین نمیرود بلکه غلیظ تر هم میشود. پس نیترات یک فاکتور مهم در کیفیت آب می باشد.

 

لطفاً به میزان نیترات موجود در آب های شهرها حساس باشید.