آب آشامیدنی

TDS چیست؟ 95/12/15


به مجموع مواد جامد محلول در آب (Total Dissolved Solids) TDS  می­گویند.