آب آشامیدنی

آیا مقادیر مربوط به ترکیبات آب های بسته بندی که بر روی لیبل آن ها نوشته شده است همواره در تمام ایام سال ثابت و بدون تغییر می باشد؟ 95/12/15


خیر، بطور کلی مقادیر مربوط به ترکیبات آب­های بسته بندی که بر روی لیبل محصولات چاپ می­گردد میانگین چهار فصل متوالی می­باشد، برای مثال مقدار مربوط به کلسیم که بر حسب میلی گرم بر لیتر بر روی لیبل چاپ شده است میانگین مقادیر اندازه گیری شده آن طی چهار فصل متوالی می­باشد، لذا وجود تغییرات در محدوده استاندارد در هر فصل نسبت به فصل دیگر منطقی می­باشد.