متفرقه

آیا نظارت دستگاه هایی همچون سازمان استاندارد و اداره نظارت پس از آغاز عملیات راه اندازی واحدهای تولیدی متوقف میگردد؟ 95/12/15


خیر، از زمان آغاز فعالیت هر واحد تولیدی هر یک از دو سازمان فوق الذکر بطور جداگانه و موازی و بصورت اتفاقی و بدون هماهنگی قبلی از فرآیند تولید بازدید نموده و نسبت به نمونه برداری از محصولات اقدام می­نمایند و چنانچه نتایج حاصل از آزمون­ های انجام گرفته بر روی نمونه­ ها با حدود استانداردها مغایرت داشته باشد دستور توقف فرآیند تولید تا رفع نواقص صادر می­گردد. لازم بذکر است این نمونه برداری­ ها از سطح عرضه کالا نیز بصورت مرتب صورت پذیرفته و فرآیند تولید از این منظر هم مورد بازرسی قرار می­گیرد.