معرفی پرسنل

حسن صالحی اصل

حسن صالحی اصل

رئیس هیئت مدیره و سهام دار

پروانه کهزادی

پروانه کهزادی

مدیرعامل

محسن صالحی اصل

محسن صالحی اصل

مدیر مالی و اداری و سهام دار

حسین نجمی

حسین نجمی

مدیر ارشد بازاریابی و فروش

مهدی صیدآبادی

مهدی صیدآبادی

مدیر اداری و پشتیبانی کارخانه

بهروز زرین خامه

بهروز زرین خامه

مدیر تولید کارخانه

مهدی ناصری

مهدی ناصری

رئیس حسابداری فروش

مهدی سبقتی

مهدی سبقتی

رئیس حسابداری مالی

محسن مانی فر

محسن مانی فر

مدیر واحد R&D

وحید جوزانی

وحید جوزانی

رئیس فروش غرب استان تهران

احمد دانشی

احمد دانشی

رئیس فروش شرق استان تهران

عرفان فیض رهنمون

عرفان فیض رهنمون

رئیس فروش مراکز خاص

حسین جعفری

حسین جعفری

رئیس فروش شهرستان

وحید خلیلی اصل

وحید خلیلی اصل

رئیس فروش استان البرز

حمید رضا ترابی

حمید رضا ترابی

رئیس فروش استان قزوین

ابوالفضل جهانگیرزاده

ابوالفضل جهانگیرزاده

رئیس فروش غرب استان مازندران

حمیدرضا خاتمی

حمیدرضا خاتمی

رئیس فروش شرق استان مازندران