معرفی پرسنل

حسن صالحی اصل

حسن صالحی اصل

رئیس هیئت مدیره و سهام دار

پروانه کهزادی

پروانه کهزادی

مدیرعامل

محسن صالحی اصل

محسن صالحی اصل

مدیر مالی و اداری و سهام دار

حسین نجمی

حسین نجمی

مدیر ارشد بازاریابی و فروش

مهدی صیدآبادی

مهدی صیدآبادی

مدیر اداری و پشتیبانی کارخانه

بهروز زرین خامه

بهروز زرین خامه

مدیر تولید کارخانه

مهدی ناصری

مهدی ناصری

رئیس حسابداری فروش

مهدی سبقتی

مهدی سبقتی

رئیس حسابداری مالی

محسن مانی فر

محسن مانی فر

مدیر واحد R&D

حسین جعفری

حسین جعفری

مدیر مرکز پخش غرب تهران

احمد دانشی

احمد دانشی

مدیر مرکز پخش شرق تهران

حسین پیراسته منش

حسین پیراسته منش

رئیس فروش مراکز خاص

احسان نوری

احسان نوری

رئیس فروش شهرستان

رضا مهرآوران

رضا مهرآوران

مدیر مرکز پخش البرز

حمید رضا ترابی

حمید رضا ترابی

مدیر مرکز پخش قزوین

مدیر مرکز پخش غرب استان مازندران

مهرداد تجن جاری

مهرداد تجن جاری

مدیر مرکز پخش شرق استان مازندران